Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Theuns & Sanders Advocaten

I DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Het kantoor:
het kantoor Theuns & Sanders Advocaten, gevestigd te Valkenswaard, is een rechtspersoon, waartoe alle op basis van een arbeids-, uitzend- of andersoortige overeenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen behoren, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.

b. De betrokken advocaat:
een advocaat die vennoot is van het kantoor Theuns & Sanders Advocaten, dan wel als advocaat daarmee een samenwerkingsverband aangegaan is, dan wel als advocaat bij dit kantoor in dienst is.

c. Cliënt:
de contractspartij van het kantoor.

d. Honorarium:
de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins), exclusief verschotten en reiskosten als sub e. en f. bedoeld, die het kantoor voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

e. Verschotten:
de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

f. Reiskosten:
de vergoeding voor in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.


II TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met het kantoor aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen.


III OPDRACHT

a. Een overeenkomst met het kantoor komt eerst tot stand, nadat een opdracht door het kantoor is aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

b. Een opdracht wordt geacht aan het kantoor te zijn gegeven en uitsluitend door het kantoor te worden aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor.

c. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de betrokken advocaat ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De cliënt beseft dat de geheimhouding van per e-mail of mobiele telefoon aan het kantoor verstrekte informatie niet kan worden gegarandeerd.

d. De cliënt aanvaardt de gevolgen van de omstandigheid dat bij de uitvoering van de opdracht de gedragsregels voor advocaten moeten worden gerespecteerd.


IV OPZEGGING

a. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

b. Ook het kantoor heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, zij het dan met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor waar mogelijk worden ontzien.


V DECLARATIES

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd. Het kantoor behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium en de reiskosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht aan de cliënt.

c. Daarnaast is het kantoor steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

d. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.


VI BETALING

a. Betaling van de declaraties van het kantoor dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

b. Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende betaling.

c. Betaling door cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

d. Indien het kantoor, al dan niet zelve, invorderingsmaatregelen treft tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van het openstaande saldo – ten laste van de cliënt.

e. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder d. bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente, ex artikel 6:44BW.


VII OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN

Indien een cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft de betrokken advocaat het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Dit overigens nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden op de hier bedoelde grond.


VIII DEPOTSTORTING

a. Het kantoor kan een depotstorting verlangen alvorens met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden wordt aangevangen. De omvang van het depot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de cliënt naar het oordeel van het kantoor daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Het depot wordt verrekend aan het einde van de opdracht.

b. Indien de cliënt nalaat het gevraagde depot te storten of de hoogte aan te passen, is de betrokken cliënt respectievelijk de maatschap gerechtigd, onverminderd de overige rechten van het kantoor, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de cliënt aan de maatschap uit welken hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

IX AANSPRAKELIJKHEID

a. De aansprakelijkheid van het kantoor (of de betrokken advocaat) voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

b. Indien de onder a. bedoelde bedragen naar de mening van de cliënt niet toereikend zijn, bestaat de mogelijkheid dat op verzoek van de cliënt een excedentverzekering wordt afgesloten op kosten van die cliënt.

c. De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet ingeval van opzet of grove schuld van (leden van) het kantoor en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten.

d. De cliënt vrijwaart het kantoor respectievelijk de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden ten gevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

e. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.


X ARCHIVERING

Na het einde van de opdracht en financiële afwikkeling worden de door cliënt aangeleverde originele bescheiden aan hem geretourneerd. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaar en voor wat betreft gerechtelijke stukken gedurende een periode van tien jaar na het einde van de zaak bewaard, na ommekomst waarvan de betreffende bescheiden worden vernietigd of op schriftelijk verzoek van cliënt op het kantoor kunnen worden opgehaald. Gedurende bedoelde termijnen staan de betreffende bescheiden ter beschikking van de cliënt, dit tegen een vergoeding van de kosten voor het uit het archief lichten van het dossier.


XI TOEPASSELIJKHEID RECHT EN FORUMKEUZE

a. Op de overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke verband houden met de overeenkomst van opdracht tussen cliënt en het kantoor, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. Een en ander onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen het kantoor of de betrokken advocaat te ageren.

Download hier voor onze algemene voorwaarden in .pdf formaat