Arbeidsrecht – Werk en inkomen

Alles wat te maken heeft met werk en inkomen valt onder het arbeidsrecht. Een breed terrein in de advocatuur. Het zou te ver voeren om hier alles te belichten. Maar we kunnen u vakkundig bijstaan bij een groot aantal kwesties.

Bij arbeidsrecht moet u onder andere denken aan ontslag, reorganisatie, het maken en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en personeelsregelingen, maar ook aan concurrentie en arbeidsongeschiktheid.

We zijn er voor zowel werkgevers als werknemers. Onze kracht is en blijft dat we alle zaken vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken.

Voorbeelden van arbeidsrechtelijke zaken waarin we u graag begeleiden:

– concurrentie- en relatiebedingen,  contracten en (collectieve) regelingen
– arbeidsovereenkomsten
– individueel/collectief ontslag via UWV of kantonrechter
– loonvorderingen
– flexibele arbeidsrelaties
– bedrijfsbeëindiging en faillissement

We lichten er enkele onderwerpen voor u uit:

Concurrentie- en relatiebeding
Met een concurrentiebeding wil een werkgever zijn knowhow en omzet beschermen. Doorgaans wordt in een concurrentiebeding een werknemer verboden om na het einde van zijn dienstverband dezelfde werkzaamheden uit te oefenen en om contact met diens relaties te hebben. Vaak wordt een werkgebied en een tijdsduur afgesproken. Maar het beperkt de werknemer hoe dan ook in zijn fundamentele recht op vrije arbeidskeuze. Vandaar dat zo’n beding aan bijzondere wettelijke vereisten moet voldoen.

De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst
De ene arbeidsovereenkomst is de andere niet. Er zijn ontelbare varianten. Allemaal beschermen ze in meer of mindere mate de belangen van de werknemer, omdat die nu eenmaal als de afhankelijkere partij wordt gezien. Er zijn standaardovereenkomsten te krijgen, maar een standaardvoorbeeld is enkel geschikt voor standaardgevallen. De meeste gevallen zijn niet standaard. Maatwerk is op het moment van ontslag iets duurder, maar voorkomt wel dat kostbare fouten gemaakt worden.
Behalve het vaste contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) biedt de wet mogelijkheden om de volgende contractstypen te sluiten: 

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Deze loopt af op het moment dat de overeengekomen periode verstrijkt. Er geldt een aantal bijzondere regels, met betrekking tot de proeftijd bijvoorbeeld, de aanzegverplichting, het tussentijds opzeggen, de mogelijkheden om een concurrentiebeding op te nemen en de ketenregeling.
  • Oproepcontracten – De werkgever roept de werknemer op als er werk is. Het oproepcontract kent twee typen: de arbeidsovereenkomst met een uitgestelde prestatieplicht en de voorovereenkomst. De voorovereenkomst kent een ruimere mate van vrijheid bij het aanbieden en accepteren van werk dan de eerste. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht schept een verplichting voor de werknemer om op een oproep te reageren. Hierdoor is dit type oproepcontract ook voor de werkgever minder vrijblijvend.
  • Uitzendovereenkomst – Bedoeld voor werknemers die werken op basis van een uitzendovereenkomst, waarbij de werkgever (het uitzendbureau) de werknemer ter beschikking stelt aan een derde, de inlener.
  • Payrollovereenkomst – Oorspronkelijk werd de term payroll gebruikt om aan te geven dat de salarisadministratie van een werkgever was uitbesteed. Nu betekent payroll dat een werknemer in dienst is van een payrollbedrijf en langdurig ter beschikking wordt gesteld aan een derde, waar hij/zij onder diens leiding en toezicht werkzaam is.
  • Vast contract – Dit is nog altijd de meest voorkomende arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat u zich van te voren goed realiseert welke afspraken er in zo’n contract thuishoren. Soms volstaat een min of meer standaard arbeidscontract. Voor de meeste arbeidsverhoudingen niet. Wij kunnen u deskundig adviseren.